සමාජයේ කුල සාධකය පිළිබදව අගනා කෘති 3 ක්

Rs.2,325/-
Publisher: SL Books
ISBN No: SL2021-008
Stock Out of Stock
Viewed 2212 times

OverView

කුලය මුලිනුපුටා දැමීම රු. 400.00,
සිංහල සමාජයේ කුල ක්‍රමය රු. 1,500.00,
දේශපාලනයේ පවුල හා කුලය රු. 425.00

...