අපරාධ නීතිය පිළිබද මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් විසින් රචිත කෘති 3 ක්.

Rs.1,755/- Rs.1,950/-
Publisher: SL Books
ISBN No: SL2021-011
Stock Instock
Viewed 2161 times

OverView

අපරාධ නීතිය පිළිබද මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් විසින් රචිත කෘති 3 ක්.
ශ්‍රී ‌ලංකාවේ අපරාධ නීතීය - අපරාධයක සම්පාදක ධාතු - 500/-
 ශ්‍රී ‌ලංකාවේ අපරාධ නීතීය - සාමාන්‍ය ව්‍යතිරේක - 900/-
ශ්‍ර...